Obsah

Živé projekty

Projekt: Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009855

mmr

Obec Zákolany zahájila realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech“.

Cílem projektu je zlepšit přístupnost Obecního úřadu a pobočky pošty pro obyvatele a zvýšení bezpečnosti chodců v obci. Dalším cílem je zajistit bezpečnost dětí, které denně dochází z budovy školy do dětského klubu. Projekt se dotkne dvou rodinných domů, v nichž bydlí senioři. Realizace projektu zlepší též odtok povrchových vod z komunikace, čímž se zamezí vlhnutí obvodových zdí.

V důsledku realizace projektu se očekává zpevněné prostranství před objektem obecního úřadu a pošty s navazujícím chodníkem ke dvěma rodinným domům a k autobusové zastávce. Vlivem toho bude centrum obce významně bezpečnějším pro chodce a zvýší se též i jeho estetický vzhled. Zvýší se bezpečnost dětí, které navštěvují dětský klub. Budou zpevněny vjezdy do objektů, kam budou moci zaparkovat auta. Nyní parkují před objektem. Bude obnovena dešťová kanalizace a odvodněna silnice.

Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 IROP zaměřeného na podporu integrovaných projektů CLLD, mj. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, BEZPEČNÁ DOPRAVA II, výzvy č. 53 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Integrované projekty CLLD. A dále do výzvy č. 5 vyhlášené MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje Obnova země knížat a králů 2.

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 12. 2019.