Navigace

Obsah

Projekt: Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009855

mmr

Obec Zákolany ukončila realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech“.

Cílem projektu bylo zlepšit přístupnost Obecního úřadu a pobočky pošty pro obyvatele a zvýšení bezpečnosti chodců v obci. Dalším cílem bylo zajistit bezpečnost dětí, které denně dochází z budovy školy do dětského klubu. Projekt se dotkl dvou rodinných domů, v nichž bydlí senioři. Realizace projektu zlepšila též odtok povrchových vod z komunikace, čímž se zamezilo vlhnutí obvodových zdí.

V důsledku realizace projektu se  zpevnilo prostranství před objektem obecního úřadu a pošty s navazujícím chodníkem ke dvěma rodinným domům a k autobusové zastávce. Vlivem toho je centrum obce významně bezpečnějším pro chodce a zvýšil se též i jeho estetický vzhled. Zvýšila se bezpečnost dětí, které navštěvují dětský klub. Byly zpevněny vjezdy do objektů, kam můžou zaparkovat auta.  Byla obnovena dešťová kanalizace a odvodněna silnice.

Projekt byl realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 IROP zaměřeného na podporu integrovaných projektů CLLD, mj. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, BEZPEČNÁ DOPRAVA II, výzvy č. 53 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Integrované projekty CLLD. A dále do výzvy č. 5 vyhlášené MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje Obnova země knížat a králů 2.

Uvedený projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

.