Navigace

Obsah

Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zákolany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009819

mmr

Obec Zákolany zahájila realizaci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zákolany“.

Cílem projektu je rekonstrukce stávající Hasičské zbrojnice v obci Zákolany za účelem zvýšení odolnosti stanice proti účinkům mimořádné události a zajištění podmínek pro rychlý výjezd jednotek SDH Zákolany k mimořádné události.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice a vytvoření přípojky vodovodu a plynovodu a dalších souvisejících prvků tak, aby byly odstraněny hlavní problémy a nedostatky, se kterými se jednotka SDH při výkonu svých činností setkává. Očekávanou změnou je vybudování odpovídajícího zázemí pro SDH Zákolany a zvýšení akceschopnosti jednotky při zásazích.

Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, zaměřeného na podporu integrovaných projektů CLLD, mj. výzvy č. 9 vyhlášené Přemyslovskými středními Čechami o.p.s. jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje Obnova země knížat a králů 2.

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 8. 2020.